Vad är LOD?

LOD betyder Lokalt omhändertagande av regn- och dräneringsvatten, så kallat dagvatten (LOD). Med dagvatten menas regn- eller smältvatten, dvs ytvatten, som rinner över olika ytor som t ex gräs,grus, asfalt och tak. Även dräneringsvatten är dagvatten. LOD innebär att man tar hand om dagvattnet helst på plats, dvs lokalt. Man använder det för bevattning, låter det infiltrera i marken, fördröjer i damm eller leder det på ytan till en genomsläpplig mark längre bort.

Lokalt omhändertagande av dagvatten är en benämning som används för olika åtgärder som utförs för att rena, minska och/eller fördröja dagvattenavrinningen från privat mark innan det tillförs det allmänna VA-nätet eller släpps till recipient. Med omhändertagande avses inte enbart infiltration, utan det kan även innebära fördröjande åtgärder. Anordningarna inrättas, ägs och driftas av enskilda ägare (större anordning-ar förvaltas via gemensamhetsanläggning). Anordningarna ska ligga på kvartersmark och inte på allmän platsmark. Med denna definition blir LOD synonymt med privat omhändertagande, dvs det är det enskildas ansvar. 

Varför använda sig av LOD?

Det finns många skäl att ta hand om ditt dagvatten lokalt - här är några:

Naturresurser och hushållning

 • Låt växterna ta hand om vattnet! Det är bättre hushållning att använda regnvatten än dricksvatten för bevattning.
 • LOD bidrar till en bättre grundvattenbalans. Sänkning av grundvattennivån kan innebära sättningar i byggnader och markanläggningar.
 • LOD medverkar till att minska flödesvariationerna. Risken för översvämningar i källare och lågt belägna markområden minskar.

Miljö

 • LOD medför rening av vattnet vid källan istället för utspädning och spridning i ett större vattensystem.
 • Risken för bräddning, dvs att avloppsvatten oavsiktligt och orenat rinner direkt ut i närmaste vattendrag, minskar. Bräddning kan ske till vattendrag när dagvatten avleds till avloppsledning, som inte är dimensionerad för att ta emot dagvatten.
 • Synligt vatten kan göra tomten och närmiljön mer spännande och ge rikare växt- och djurmiljöer.

Ekonomi

 • Billigare lösningar vid anläggandet och lägre vattenförbrukning.
 • Minskade förnyelsebehov av gamla ledningar.

NÄR ska man använda sig av LOD (Lokalt omhändertagande av regn- och dräneringsvatten)?

Då ska du använda LOD

 • Alltid när geotekniska och höjdmässiga förutsättningar medger.
 • När det finns detaljplanebestämmelser eller bygglovskrav.

Att tänka på vid utformning av LOD-anläggningar inom befintliga områden och vid planering av nya

 • Det är bäst om LOD-projektet inom ett nytt bostadsområde är med i planeringen i ett tidigt skede.
 • Välj anläggning med hänsyn till markens och tomtens förutsättningar. Ofta behöver lösningarna skräddarsys för respektive projekt.
 • Undersök jordart och grundvattennivå så att din planerade LOD-anläggning kommer att fungera.
 • Höjdsätt marken så att vattnet rinner ifrån huset eller den hårdgjorda ytan. Marken närmast huset skall luta 5 cm per m de första 3 metrarna, därefter 1- 2cm per m. Led vattnet till ytor där infiltration kan ske.
 • Avled på mark så långt som möjligt, därefter i mark. Fördröj i magasin, ytligt eller i mark.
 • Minimera de hårdgjorda ytornas storlek.
 • Använd genomsläppliga ytmaterial t ex grus, armerat gräs och plattor med öppna fogar. För att grundvattnet inte skall förorenas av smutsigt dagvatten måste avståndet till grundvattnet vara minst 1 meter.
 • Undvik hinder för vattenavledning som t ex kantsten.
 • Planera bygg- och markarbeten så att körning inte sker på ytor som skall användas för infiltration.Undvik kompaktering av marken med tunga fordon eller upplag.
 • Använd matjord till gräsmattan som är sandblandad och ej för kraftig. Blanda och luckra så att ett genomsläppligt markskikt erhålles.
 • Ta hand om vattnet i tunna för bevattning.
 • Led vattnet till buskar och träd som får ta hand om det.
 • Led inte vattnet till grannens tomt! Led istället vattnet till lägsta punkten på tomten.
cross-circle
 • Inga produkter i varukorgen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram